Pracownia EWD w Instytucie Badań Edukacyjnych

Imię i NazwiskoStanowisko
dr hab. Roman Dolata
opiekun naukowy, lider Zespołu Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia
dr Ewa Stożek lider pracowni
Danuta Ostrochulska koordynator projektu
Klara Sołtan-Kościelecka asystent zespołu badawczego
Anna Hawrot
specjalista ds. badań i analiz
Aleksandra Jasińska
specjalista ds. badań i analiz
Anna Rappe specjalista ds. przygotowywania, weryfikacji i zarządzania bazami danych
dr Maria Krystyna Szmigel specjalista ds. wykorzystania metody edukacyjnej wartości dodanej
Grzegorz Humenny specjalista ds. badań i analiz
Przemysław Majkut specjalista ds. badań i analiz
dr Artur Pokropek specjalista ds. modelowania statystycznego
Mateusz Żółtak specjalista ds. badań i analiz
Tomasz Żółtak specjalista ds. modelowania statystycznego


Roman Dolata
, poczta pedagog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowe obszary zainteresowań naukowych: nierówności społeczne w edukacji, ewaluacja instytucji edukacyjnych. Bierze udział w zespołach krajowych międzynarodowych badań edukacyjnych Progress in International Reading Literacy Study 2011, IEA i International Civic and Citizenship Education Study 2009. Koordynator merytoryczny projektu badawczo-wdrożeniowego Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej realizowanego w latach 2007 – 2013 w ramach działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych priorytetu Wysoka jakość edukacji programu operacyjnego Kapitał ludzki. Aktualnie pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Badań Edukacyjnych.
Najważniejsze publikacje:
R. Dolata (1992) Skład społeczny zbiorowości szkolnych a struktury atrakcyjności interpersonalnej, Studia Socjologiczne, nr 1-2. R. Dolata, B. Murawska, E. Putkiewicz, M. Żytko (1996) Die gesellschaftlichen Schulen in Polen im Urteil der Lehrer, Bildung und Erziehung, nr 1. R. Dolata, B. Murawska, E. Putkiewicz, M. Żytko (1997) Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji. Zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej. Warszawa, Wydawnictwo Żak. R. Dolata, E. Putkiewicz, A. Wiłkomirska (2004) Reforma egzaminu maturalnego – oceny i rekomendacje. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych. R. Dolata, K. Koseła, A. Wiłkomirska, A. Zielińska (2004) Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Roman Dolata (red. naukowa) (2007) Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania. Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna. R. Dolata (2008) Szkoła-segregacje-nierówności. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Danuta Ostrochulska Danuta Ostrochulska, poczta absolwentka Wydziału Zootechnicznego na SGGW. Z oświatą związana od 2000 r. Od 2004 r. współpracuje przy projektach unijnych realizowanych przez placówki oświatowe (CKE, IBE). Miłośniczka przyrody, podróży i dobrej kuchni.

Anna Hawrot Anna Hawrot, poczta psycholog, doktorantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie (2009 rok, Wydział Pedagogiki i Psychologii), a następnie studia podyplomowe z zakresu analizy danych (2012 rok, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia. Współpracuje z Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych SWPS. Uczestniczyła w projektach badawczych m.in. z zakresu utajonego poznania i starzenia poznawczego realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania intelektualnego na przestrzeni życia i psychometrii. Miłośniczka literatury i wycieczek rowerowych.

Aleksandra Jasińska, poczta pedagog. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w zespole zajmującym się badaniami nad szkolnymi uwarunkowaniami efektywności kształcenia. Współpracowała przy międzynarodowym Badaniu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Matematyki (Teacher Education and Development Study in Mathematics; TEDS-M) jako członek zespołu badawczego w Polsce. Podstawowe obszary zainteresowań naukowych: pomiar dydaktyczny, proces uczenia się i nauczania matematyki. Miłośniczka kotów i górskich krajobrazów.

Anna Rappe, poczta ukończyła dwa kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim: chemię oraz informatykę; od roku 1989 pracowała w Krakowie jako nauczyciel w szkołach podstawowych i liceach; w latach  1995-2000 pełniła funkcję doradcy metodycznego z edukacji informatycznej dla miasta Krakowa i województwa małopolskiego; od roku 1998 brała udział w opracowaniu wyników po badaniach kompetencji w województwie małopolskim; w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pracuje na stanowisku Kierownika Wydziału Badań i Analiz, przygotowuje opracowania statystyczne i merytoryczne wyników egzaminów oraz  sprawuje  nadzór nad maturą z informatyki; pracę nad obliczaniem i analizowaniem znaczenia edukacyjnej wartości dodanej zaczęła  pracę razem z dr Krystyną Szmigel od czerwca 2005 r.

Klara Sołtan-Kościelecka, pocztaarcheolog oraz absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006 r. pracowała przy projektach unijnych, najpierw w administracji samorządowej, następnie w organizacjach pozarządowych. Koordynowała realizację projektów społecznych w Polsce i zagranicą. Główny obszar zainteresowań to zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia społeczna, techniki negocjacyjne. Miłośniczka reportaży i podróży.


Ewa Stożek, poczta doktor matematyki, do 2001 roku pracownik Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego; z polską szkołą związana od 1995 roku - jako nauczyciel, następnie dyrektor szkoły oraz edukator; w latach 2007-2009 kierownik Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. W ostatnich latach obszary jej zainteresowań związane są z dydaktyką matematyki oraz egzaminami zewnętrznymi. Opublikowała m.in. takie prace jak: Zadania rozrywające w testach (2006), Prognostyczna funkcja zadania matematycznego? (2007), Dane egzaminacyjne w ewaluacji zewnętrznej (2010), Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum (2010). Syn Dominik - student Politechniki Łódzkiej.

Maria Krystyna Szmigel, poczta szczęśliwa mama dwojga dorosłych dzieci i czwórki wnuków. Z wykształcenia nauczyciel geografii. W latach 1973-1994 nauczyciel w XII LO w Krakowie, potem konsultant ds. pomiaru dydaktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Krakowie, następnie od momentu powstania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w 1999 roku - Kierownik Wydziału Badań i Analiz. Od 2008 roku wicedyrektor OKE w Krakowie. W trakcie pracy zawodowej ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Geografii (Akademia Pedagogiczna w Krakowie 1981r.), Studia Podyplomowe z zakresu Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania (Uniwersytet Gdański, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne - 1996). W latach 1997-1999 brała udział w pracach programu Nowa Matura (przewodnicząc krajowemu zespołowi z geografii) i programu SMART - Rozwój krajowego systemu oceniania realizowanego przez Konsorcjum Brunel University (UK) i Instytut Badań Edukacyjnych. W roku 2002 uzyskała tytuł doktora Nauk o Ziemi w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Praca: Geografia w nowej formule egzaminu dojrzałości). W tym samym roku ukończyła kolejne Studia Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania Oświatą - Egzaminy (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu). Ukończyła również Studia Podyplomowe w  zakresie Kształcenia na odległość (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski). Autorka i współautorka publikacji z  zakresu dydaktyki geografii, edukacji regionalnej i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów w tym, m.in. Egzaminy zewnętrzne. Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie diagnozy edukacyjnej (1999). W latach 1999-2007 opublikowała 35 publikacji o tematyce egzaminacyjnej. Posiada duże doświadczenie w pracy z uczniami, studentami, dyrektorami szkół, wizytatorami, egzaminatorami na różnych poziomach edukacyjnych.  Organizatorka konferencji naukowych i współredaktorka konferencyjnych wydawnictw Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.

Grzegorz Humenny, pocztaabsolwent Instytutu Socjologii UJ w 2002 roku na specjalności „Socjologia Gospodarki i Badania Rynku”. Zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i opracowywaniem badań społecznych tak ilościowych, jak i jakościowych. Ma doświadczenie w przygotowywaniu badań i ekspertyz realizowanych na rzecz samorządów, firm, organizacji pozarządowych, partii politycznych oraz instytucji centralnych. W szczególności zajmuje się ewaluacją, badaniami rynku pracy, badaniami edukacyjnymi. Specjalizuje się w analizie danych ilościowych z wykorzystaniem zaawansowanych pakietów statystycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Niektóre prace naukowe i raporty badawcze: Ekspertyza istniejącej sieci publicznych placówek oświatowych w Przemyślu (2004), Monitoring zawodów jako instrument rynku pracy (2006), Praca tymczasowa w perspektywie kadry zarządzającej MŚP w województwie podkarpackim (2007), Między migracją a szarą strefą - formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (2010), Odległość jako bariera w dostępie do uczelni poza regionem dla uczniów szkół podkarpackich (2010), Społeczne uwarunkowania sukcesu edukacyjnego podkarpackich uczniów (2010) .

Przemysław Majkut, poczta urodzony w 1982 roku, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Główne obszary zainteresowań naukowych to metody i techniki badań społecznych, zwłaszcza w zakresie socjologii i psychologii, nierówności społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu oświaty, uwarunkowania wyników kształcenia. Uczestniczył w pracach zespołów eksperckich, których efektem były opracowania: Cele polityki rozwoju oświaty krakowskiej na lata 2007 - 2013 (2007); Kształcenie ustawiczne w Małopolsce: analiza danych zastanych (2007).

Artur R. Pokropek, poczta ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym UW oraz w Instytucie Socjologii UW. Rozprawę doktorską Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym obronił w  czerwcu 2011 roku na Wydziale Pedagogicznym UW. Jego zainteresowania badawcze to metodologia badań społecznych, statystyka, socjologia edukacji, struktura społeczna, antysemityzm oraz kapitał społeczny. Prowadzi zajęcia z ewaluacji instytucji edukacyjnych i socjologii edukacji. Współpracuje z Pracownią Kapitału Społecznego w IS UW oraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Opublikował takie prace, jak Analiza trafności edukacyjnej wartości dodanej (2006), Agresja, konflikt, nierówności w klasie szkolnej (2007). Uwielbia zabawy ze swoją córką Wandą.

Mateusz Żółtak, poczta informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Żółtak, poczta socjolog i statystyk, informatyk-amator. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Socjologii UW, gdzie jest obecnie doktorantem. Główne obszary zainteresowań naukowych to modelowanie statystyczne w naukach społecznych i edukacji, wnioskowanie statystyczne przy złożonych schematach doboru próby, formalna teoria polityki oraz sieci społeczne. Żywo interesuje się też wykorzystaniem technologii informatycznych (w szczególności bazodanowych) w celu zwiększenia efektywności pracy naukowej. Jako statystyk współpracował m.in. z CKE i WUM, a obecnie z IFiS PAN. Jako informatyk jest twórcą interfejsu użytkownika Wielkiego Słownika Języka Polskiego oraz autorem alternatywnej wyszukiwarki do baz rejestru TERYT.