Badania dotyczące wykorzystania wskaźników EWD

W 2013 roku w Instytucie Badań Edukacyjnych prowadzone są badania, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób szkoły wykorzystują wskaźniki EWD do oceny efektywności nauczania, a organy prowadzące szkoły i wizytatorzy do ewaluacji pracy szkół. Zaplanowano badania jakościowe w gimnazjach oraz szkołach maturalnych. Zostanie przeprowadzone również badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Badania te realizowane są w ramach Ewaluacji wewnętrznej projektów systemowych Działania 3.2 POKL związanych z rozwojem metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

1. Badanie jakościowe w gimnazjach

Głównym celem badania jest identyfikacja czynników mających wpływ na wykorzystanie przez gimnazja wskaźników edukacyjnej wartości dodanej oraz opisanie dobrych praktyk wykorzystania EWD.

Badanie realizowane jest w okresie od maja do września 2013 roku w 11 gimnazjach wytypowanych przez Instytut jako przykłady dobrej praktyki. W ramach badania przeprowadzane są wywiady indywidualne z dyrektorami szkół, przedstawicielami organów prowadzących oraz przedstawicielami organów nadzoru pedagogicznego.

Badanie realizowane jest przez wybraną w przetargu publicznym firmę Millward Brown SMG/KRC.

2. Badanie jakościowe w szkołach maturalnych

Głównym celem badania jest identyfikacja czynników specyficznych dla wytypowanych szkół ponadgimnazjalnych, od których zależy wykorzystanie wskaźników EWD do ewaluacji wewnętrznej szkoły oraz ewentualnych trudności, na jakie mogą napotkać szkoły, stosując wskaźniki EWD.

Badanie realizowane jest w okresie od września do grudnia 2013 roku na próbie celowej 32 liceów i 16 techników wytypowanych ze wszystkich województw (po 3 szkoły w województwie), w których to szkołach przeprowadzana była w ramach nadzoru pedagogicznego ewaluacja zewnętrzna w obszarze "Efekty". W ramach badania przeprowadzane będą wywiady indywidualne z dyrektorami szkół, nauczycielami, przedstawicielami organów prowadzących oraz przedstawicielami organów nadzoru pedagogicznego.

Badanie realizowane jest przez wybraną w przetargu publicznym firmę ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Raport z badania

3. Badanie ilościowe w szkołach gimnazjalnych i maturalnych

Głównym celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie szkoły wykorzystują EWD do oceny efektywności nauczania i podnoszenia jakości swojej pracy.

W okresie od września do listopada 2013 roku przeprowadzane będzie badanie ankietowe techniką wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie ok. 1500 szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Wywiady przeprowadzane będą z dyrektorami szkół i trwają około 15 minut. Pisma zapowiadające badanie, zostały przesłane drogą elektroniczną na początku września 2013 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wszystkich gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół dla dzieci i młodzieży.

Badanie realizowane jest przez wybraną w przetargu publicznym firmę PBS Sp. z o.o.

Raport z badania

Ochrona danych osobowych

Nazwiska respondentów ani nazwy szkół nie będą umieszczone w żadnym raporcie, a zgromadzone informacje przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień, co uniemożliwi identyfikację osób udzielających odpowiedzi.

Kontakt

Na Państwa pytania i wątpliwości odpowie ze strony Instytutu Badań Edukacyjnych:
Klara Sołtan-Kościelecka, asystent zespołu badawczego EWD, tel. (22)3804074, k.koscielecka@ibe.edu.pl