EWD w Polsce

Pracownicy oświaty potrzebują wsparcia w zakresie analizowania wyników egzaminów, w tym wskaźnika efektywności nauczania (EWD). Dlatego m.in. Kuratoria oświaty w całej Polsce wśród różnych tematów form doskonalenia grantowego, na które organizowały przetargi uwzględniały tematykę edukacyjnej wartości dodanej. Zespół EWD wystąpił do wszystkich Kuratorów Oświaty z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej realizowanych działań związanych z EWD. Niniejszym udostępniamy zebrane informacje, mając nadzieję, że przegląd działań podejmowanych przez kuratoria będzie stanowił źródło wzajemnej inspiracji. Szczególnej uwadze polecamy przykład województwa śląskiego, bowiem według naszego rozeznania na terenie tego województwa miały miejsce takie działania, które nie wystąpiły do tej pory w żadnym innym województwie.

Materiały zebrała (od czerwca do sierpnia 2011 roku) oraz opracowała Krystyna Szmigel

Śląskie

Śląski Kurator Oświaty dnia 2 września 2009 roku powołał Zespół ds. EWD. W skład zespołu wchodzą: wizytatorzy, konsultanci Regionalnych Ośrodków Doskonalenia w Bielsku Białej, Częstochowie, Katowicach, Rybniku oraz przedstawiciel OKE w Jaworznie. Pracami zespołu kieruje przedstawiciel kuratorium. Celem zespołu było opracowanie i wdrożenie programu upowszechnienia wykorzystania Edukacyjnej Wartości Dodanej do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. W ramach pracy zespołu zorganizowano liczne szkolenia (konferencje i seminaria) dotyczące wykorzystania trzyletnich wskaźników EWD oraz kalkulatora EWD PLUS. Szkolenia były adresowane do dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących i wizytatorów. W wyniku szkoleń wyłoniono grupę szkolnych liderów EWD, którzy byli uczestnikami zajęć praktycznych prowadzonych przez konsultantów regionalnych ośrodków doskonalenia nauczycieli w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku. Liderzy mieli okazję do konsultacji na platformie MOODLE.

Materiały szkoleniowe opracowywali członkowie zespołu (koordynator i konsultanci WOM), wykorzystując materiały udostępnione przez prof. dr hab. Romana Dolatę. Organizacją szkoleń zajmowali się wizytatorzy, natomiast OKE w Jaworznie udostępniła w serwisie dla dyrektorów dane niezbędne do obliczania EWD. Przedstawiciele OKE udzielali również konsultacji merytorycznych z zakresu analizy wyników.

W roku szkolnym 2010/2011 Śląski Kurator Oświaty zorganizował siedem konferencji, w trakcie których przedstawiciele gimnazjów (dyrektorzy i nauczyciele) zaprezentowali przykłady wykorzystania EWD do analizy wyników w szkołach. Opiekę merytoryczną nad prezentacjami sprawowali konsultanci ośrodków doskonalenia nauczycieli. Materiały są dostępne na stronie www.kuratorium.katowice.pl w zakładce EWD. W trakcie konferencji przedstawiciel Kuratorium omawiał temat: Od podstawy programowej do wyniku egzaminu. W prezentacji zostały przedstawione trzyletnie wskaźniki 2008-2010 z podziałem na poszczególne powiaty w woj. śląskim. Wystąpienia na temat analizy wyników mieli również przedstawiciele OKE w Jaworznie.

Tematykę EWD uwzględniono organizując przetargi w 2010 roku. Poniżej podano nazwy form kształcenia, liczbę godzin i liczbę uczestników.

 1. Badanie efektów kształcenia, w tym metodą edukacyjnej wartości dodanej (EWD) . Ogółem przeszkolono 16 grup po 25 osób (400 osób). W szkoleniach wzięli udział nauczyciele, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Szkolenia organizowano w wielu miejscowościach starając się przybliżyć miejsca szkoleń do miejsc pracy nauczycieli: w Częstochowie, Bytomiu, Chorzowie, Piekarach Śl., Siemianowicach, Gliwicach, Rudzie Śl., Zabrzu, Rybniku, Żorach, Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, Tychach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach, Jaworznie.
 2. Kuratorium zorganizowało 2.09.2009 r. konferencję pt. Wykorzystanie EWD w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego we współpracy z RODN-WOM w Katowicach w ramach współpracy zespołu ds. EWD powołanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. W konferencji, którą prowadził prof. dr hab. Roman Dolata udział wzięło 280 osób.
 3. Kuratorium zorganizowało w październiku 2009 konferencję pt. Trzyletnie wskaźniki EWD jako źródło informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego i efektywności kształcenia dla przedstawicieli organów prowadzących, ogółem 160 osób z Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Rybnika.
 4. Z inicjatywy zespołu ds. EWD powołanego przez kuratora zorganizowało seminaria lub konferencje nt. Wykorzystanie kalkulatora EWD PLUS do wewnątrzszkolnej analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku w: Katowicach (162 osoby), Rybniku (63 osoby), Bielsku-Białej (111 osób), Częstochowie (111 osób), Raciborzu (17 osób), Gliwicach (84 osoby), Bytomiu (70 osób).
 5. W województwie zorganizowano 7 konferencji nt. Egzamin gimnazjalny i wykorzystanie jego wyników - Katowice (160 osób), Bielsko-Biała (262 osoby), Częstochowa (246 osób), Mysłowice (220 osób), Wodzisław (191 osób), Bytom (160 osób), Gliwice (133 osoby).
 6. W marcu 2011 roku zorganizowano 4 konferencje nt. Jednoroczne wskaźniki maturalne - 3 w Katowicach (90 osób) i 1 w Bielsku-Białej (40 osób).

Korzystanie z kalkulatora EWD PLUS i trzyletnich wskaźników jest bardzo popularne w województwie śląskim. Upowszechnienie EWD było możliwe dzięki powołaniu przez śląskiego Kuratora Oświaty zespołu ds. EWD, co zaowocowało stałą, systematyczną współpracą wszystkich organów zainteresowanych wynikami i umożliwiło bieżące rozwiązywanie problemów w ramach posiadanych kompetencji. W roku szkolnym 2009/2010 odbyło się osiem spotkań roboczych zespołu, natomiast w roku 2010/2011 – pięć.

Dolnośląskie

W przetargach na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.

Poniżej wymieniono tematy kursowych form kształcenia, które zawierały treści związane z EWD.

Zorganizowano 20 grup 10 godzinnych zajęć szkoleniowych w miejscowościach: Walim, Boguszowice-Gorce, Wałbrzych, Żurawina, Sobótka, Dzierżoniów, Głuszyca, Świdnica, Goczałkowice, Pieszyce, Jedlina Zdrój, Mietków, Lutomia Dolna, Strzegom, Mieroszów.

Na konferencjach dla dyrektorów organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty poruszano kwestie związane z EWD, wspominano o możliwości zastosowania jako wskaźnika efektywności nauczania, wskazana została strona internetowa www.ewd2013.ibe.edu.pl z sugestią do skorzystania z zawartości strony i narzędzi, które się tam znajdują.

Ewaluatorzy podczas wizyt w szkołach podejmują temat stosowania EWD w kontekście kompleksowych działań umożliwiających większy wgląd w efektywność pracy szkoły.

W 2010 r. wizytatorzy (ewaluatorzy, kontrolerzy, wspomaganie i rozwój edukacji) – 35 osób, uczestniczyli w 6 godzinnym szkoleniu z zakresu EWD.

Kujawsko-Pomorskie

Kuratorium Oświaty w roku 2009 nie organizowało przetargów, w których uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej. Poniżej podano tematykę szkoleń związaną z EWD w roku 2010.

2010

 1. Wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego do poprawy jakości pracy szkoły i planowania rozwoju ucznia - nauczyciele województwa, 30 godzin (175 osób).
 2. Edukacyjna wartość dodana a interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych - wizytatorzy, 10 godzin (30 osób).

Na terenie województwa w każdym z ośrodków doskonalenia nauczycieli istnieje zespół, który pracuje nad problemem EWD i wykonuje to zadanie w ramach zadań statutowych, a także w Wydziale Wspomagania Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Lubelskie

Przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 nie uwzględniały tematyki edukacyjnej wartości dodanej.

Natomiast w roku 2008 Lubelski Kurator Oświaty organizując postępowanie w ramach zamówienia publicznego przewidział temat Edukacyjna wartość dodana jako informacja o jakości pracy szkoły (dla 100 nauczycieli, 30 godzin zajęć). Zadanie to zostało zrealizowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia w Lublinie.

Kuratorium zorganizowało w 2009 roku (14.04.) szkolenie dla wizytatorów, prowadzone przez pracownika OKE w Krakowie pt. Analiza i ocena wyników kształcenia . W szkoleniu wzięło udział 8 osób.

Lubuskie

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2009-1010 nie organizowało przetargów, w których uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. są konsultanci, którzy prowadzą formy doskonalenia zawodowego poświęcone upowszechnianiu wiedzy o EWD oraz podnoszeniu umiejętności jej wykorzystania, np. warsztaty "Zastosowanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności nauczania".

EWD to także jedna z treści kursów doskonalących, np.

Kuratorium Oświaty zorganizowało 26.05.2010 r. w Kolsku konferencję nt. 10-lecie gimnazjów w województwie lubuskim – oczekiwania, założenia a rzeczywistość (EWD – jako miara efektywności pracy szkoły) . W konferencji wzięły udział 82 osoby.

Łódzkie

Działaniem o zasięgu wojewódzkim, uwzględniającym tematykę edukacyjnej wartości dodanej było zorganizowanie przetargu na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku 2009. Tematykę podano poniżej.

2009

Doskonalenie efektywności kształcenia w gimnazjum w oparciu o wskaźnik EWD, z wykorzystaniem kalkulatora EWD i analiz kontekstu szkolnego. W zajęciach szkoleniowych wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów. Zajęciami 8 godzinnymi objęto 114 szkół. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło około 3000 nauczycieli. Szkolenia organizowano w takich miejscowościach jak: Łódź, Pabianice, Konstantynów, Brzeziny, Kutno, Łęczyca, Zgierz, Stryków, Sieradz, Wieluń, Łask, Szadek, Poddębice, Skierniewice, Łowicz, Biała Rawska, Tomaszów Maz., Piotrków Tryb., Radomsko, Opoczno, Szczerców, Sulejów.

Kuratorium tematykę EWD uwzględniało podczas konferencji:

a) w roku 2009: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych przy wykorzystaniu EWD, wzięło w niej udział 50 uczestników. Konferencja z prezentacją i przykładami.

b) w roku 2010 r. w Piotrkowie Trybunalskim, Zelowie, Radomsku i Opocznie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych przy wykorzystaniu EWD. Łącznie wzięło udział około 180 osób. Wykład z prezentacją podczas zebrań.

Małopolskie

Małopolskie Kuratorium przeprowadzając przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009-2010 uwzględniało tematykę edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

2009

Wpływ Edukacyjnej Wartości Dodanej na podnoszenie jakości pracy szkoły - 8 grup po 20 godzin. Ogółem 150 uczestników. Szkolenia były organizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w takich miejscowościach jak: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Wadowice.

2010

Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do pracy z uczniami (w tym EWD jako jeden z modułów) . Szkoleniami 30 godzinnymi objęto ogółem 250 osób w grupach około 20 osobowych.

Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Wadowice.

W Małopolskim Kuratorium w roku 2009 przygotowano informację na temat EWD zamieszczając ją w Biuletynie. Udostępniono także przygotowaną przez wizytatorów analizę wskaźnika EWD dla małopolskich gimnazjów na podstawie danych opublikowanych przez CKE (Zespół Projektowy EWD) osobno dla wyników części humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej.

Małopolski Kurator Oświaty brał systematycznie udział w spotkaniach organizowanych, w Tarnowie przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera, z Wójtami i Burmistrzami gmin małopolskich. Podczas tych spotkań dwukrotnie prezentowano osiągnięcia szkół poprzez interpretację wskaźnika EWD oraz zwracano uwagę na rolę organów prowadzących w podwyższaniu jakości pracy szkoły.

Mazowieckie

Przeprowadzając przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.

Poniżej wymieniono tematy kursowych form kształcenia, które zawierały treści związane z EWD.

2009

Analiza efektów pracy szkoły – edukacyjna wartość dodana (329 osób). Zorganizowano 13 grup szkoleniowych po 15 godzin. Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce.

2010

Pomiar dydaktyczny i EWD w aspekcie analizy osiągnięć gimnazjalistów (296 osób). Zorganizowano 17 grup szkoleniowych po 15 godzin zajęć . Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce.

Opolskie

W przetargach na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 nie uwzględniano tematyki edukacyjnej wartości dodanej, ale tematykę EWD uwzględniano podczas konferencji z dyrektorami gimnazjów w województwie począwszy od 2006 roku.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu prowadzi systematycznie od 2006 roku różne formy doskonalenia służące rozpowszechnieniu idei EWD oraz ukazaniu możliwości i ograniczeń wskaźnika w ocenie efektywności kształcenia w szkole. Kolejne edycje warsztatów uzupełniane są o aktualności publikowane sukcesywnie przez Zespół EWD przy CKE. Organizująca te szkolenia, konsultant WOM - Izabela Futyma, uczestniczyła w prowadzonych przez Zespół EWD Letniej Szkole EWD (2006r.) oraz doskonali swoje kompetencje w trakcie corocznych edycji Wiosennej Szkoły EWD.

Poniżej wymieniono tematy konferencji dla dyrektorów gimnazjów i seminariów dla wizytatorów.

 1. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształcenia w gimnazjum – sierpień 2006 (120 osób).
 2. Koncepcja metody EWD w Polsce, interpretacja wskaźnika oraz jego wykorzystanie w ocenie efektów kształcenia w gimnazjum 12, 03.2008 i 9.04.2008; (40 osób).
 3. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształcenia w gimnazjum , 7 edycji, 16 godz. (91 osób).
 4. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształcenia w gimnazjum (w ramach XV Gogolińskiego Konwersatorium z Dydaktyki Matematyki) – konwersatorium, matematycy – 3 godz. 8 osób.
 5. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształcenia w gimnazjum - seminarium. Uczestnikami były osoby odpowiedzialne za oświatę w JST – 5 godz. (21 osób).
 6. Wykorzystanie wskaźnika EWD – warsztaty dla nauczycieli doradców metodycznych – 10 godz. 40 osób.
 7. EWD jako metoda oceny efektywności kształcenia – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli nauczyciele, 4 godz. 21 (osób).
 8. Interpretacja wyniku EWD – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli nauczyciele, 4 godz. 11 (osób).
 9. Edukacyjna wartość dodana (EWD) – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli nauczyciele, 8 godz. (24 osoby).
 10. Wykorzystanie wskaźnika EWD – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli nauczyciele, 4 godz. (14 osoby).
 11. Interpretacja wskaźnika EWD dla szkoły na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli nauczyciele, 4 godz. (18 osoby).

Tematem EWD zajmuje się także Miejski Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Opolu. MODN realizował w roku 2007 dwa kursy grantowe odnoszące się do tego zagadnienia. W ofercie ośrodka są konsultacje i szkolenia dla rad pedagogicznych w tym zakresie. Szkolenia prowadzi nauczyciel konsultant dr Stefania Jagło.

EWD jest także zainteresowany Powiatowy ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Przykładowe działania obu ośrodków samorządowych podano poniżej:

 1. EWD a efektywność nauczania w gimnazjum 2009, Olesno (PODN Kluczbork (1 osoba- konsultacje).
 2. Monitorowanie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania- ocenianie kształtujące (w tym EWD), kurs MODN (30 osób).
 3. Analiza i wykorzystanie szkolnych wyników egzaminów zewnętrznych do doskonalenia jakości pracy szkół, 2007, MODN Opole, 10 uczestników .
 4. Edukacyjna wartość dodana a efektywność nauczyciela gimnazjum – warsztat dla nauczycieli gimnazjum w Wołczynie (PODN Kluczbork), 48 osób.

Podkarpackie

Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej w roku 2010.

Poniżej wymieniono tematy kursowych form kształcenia, które zawierały treści związane z EWD.

2010

Jak podnieść efektywność kształcenia? EWD wskaźnikiem efektywności nauczania (163 osób).Zorganizowano 5 godzinne zajęcia szkoleniowe w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, uczestniczyły łącznie 163 osoby

Szkolenia zawierające treści z zakresu EWD prowadzone są przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – akredytowaną, wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli, nad którą Podkarpacki Kurator sprawuje nadzór pedagogiczny. Szkoleniami prowadzonymi od 2006 r. objęto dyrektorów szkół (gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) oraz rady pedagogiczne w gimnazjach. W 2009 r. przeprowadzono 15 szkoleń rad pedagogicznych w gimnazjach – EWD wskaźnikiem efektywności nauczania w gimnazjum (po 4 godz. każde), w których uczestniczyło 313 osób oraz 1 szkolenie dla dyrektorów gimnazjów – 20 osób. W 2010 r. przeprowadzono 12 szkoleń rad pedagogicznych – EWD wskaźnikiem efektywności nauczania w gimnazjum (po 4 godz. każde), w których uczestniczyło 261 osób.

Podlaskie

Nie organizowano przetargów na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009- 2010, które uwzględniałyby tematykę EWD.

W kwietniu 2010 roku zorganizowano 3 konferencje pt. EWD jako wskaźnik efektywności pracy szkoły w Łomży (46 osób), Suwałkach (42 osoby) i Białymstoku (78 osób). W programie każdej konferencji zadbano, aby zaprezentować dobre praktyki analiz wewnątrzszkolnych i działań w wyniku nich podjętych.

Poniżej zestawiono działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zakresie upowszechniania EWD.

Konferencje

 1. EWD nowym narzędziem polityki oświatowej (wrzesień 2009)
 2. Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów (na konferencji EWD jako czynnik efektywności pracy szkoły, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku).
 3. EWD dla szkół ponadgimnazjalnych (styczeń 2011)

Seminaria adresowane do dyrektorów szkół

 1. Edukacyjna wartość dodana 6.09.2006r.
 2. Edukacyjna wartość dodana 8.09.2006r.

Szkolenia rad pedagogicznych

 1. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej do analizy wyników egzaminów zewnętrznych w Gimnazjum (2009 – 5 szkoleń).
 2. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej do analizy wyników egzaminów zewnętrznych w Gimnazjum (2010 – 5 szkoleń).
 3. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej do analizy wyników egzaminów zewnętrznych w Gimnazjum (2011 – 1 szkolenie).

Pomorskie

Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.

Poniżej wymieniono tematy kursowych form kształcenia, które zawierały treści związane z EWD.

2009

 1. Planowanie pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych (93 osoby).
 2. Jakość pracy szkoły/placówki - planowanie, organizacja, budowanie narzędzi, ewaluacja (100 osób).
 3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu oraz analizowaniu wyników kształcenia (120 osób).

Liczba godzin szkoleniowych na każdym z kursów to 25 godzin. Szkolenia zorganizowano w różnych miastach: Malbork, Rumia, Gdańsk, Pruszcz Gdański, Tczew, Gdynia, Starogard Gdański.

2010

 1. Planowanie pracy szkoły z uwzględnieniem wyników diagnozy uczniów (85 osób).
 2. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów (102 osoby).
 3. Analiza wyników kształcenia i egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (98 osób).
 4. Liczba godzin szkoleniowych na kursach 1 i 2 to 20 godzin i 3 – 25 godzin. Szkolenia zorganizowano w różnych miastach: Kościerzyna, Kwidzyn, Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Tczew, Słupsk.

Kursy były ogólnodostępne. Uczestnikami byli dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Kuratorium było organizatorem trzech konferencji:

 1. Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz badań osiągnięć uczniów w doskonaleniu pracy szkoły (26-27.11. 2007r. Gdańsk, Słupsk, Tczew, Kościerzyna; ogółem – 931 uczestników.
 2. Analiza wyników kształcenia (25-28.11.2008r. Gdańsk, Słupsk; ogółem – 400 uczestników.
 3. EWD jako wskaźnik oceny efektywności kształcenia w kontekście poprawy wyników egzaminów zewnętrznych ( 6, 10 i 16.12.2010r. Słupsk, Tczew, Gdańsk; ogółem –245 uczestników.

Świętokrzyskie

Działaniem o zasięgu wojewódzkim uwzględniającym tematykę EWD było zorganizowanie przetargu na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku 2010. Tematykę podano poniżej.

2010

 1. Pomiar dydaktyczny w aspekcie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Edukacyjna wartość dodana – metodą oceny efektywności kształcenia , 20 godz. (150 osób).

Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Kielce, Busko-Zdrój, Starachowice

Kuratorium Oświaty inicjując wymianę doświadczeń między szkołami w zakresie wykorzystania informacji o EWD do doskonalenia jakości nauczania zorganizowało w latach 2009 - 2010 r. jedno seminarium i konferencję. Tematykę podano poniżej.

Edukacyjna Wartość Dodana - w poszukiwaniu efektywnego kształcenia ; Kielce, seminarium (120 osób).

EWD a wewnątrzszkolna ewaluacja ; Kielce, konferencja (150 osób).

Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach realizacji projektu systemowego z POKL, Priorytet IX, Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania w tematyce planowanych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół uwzględniło moduł, którego zakres tematyczny ściśle koresponduje z EWD - w poszukiwaniu miar efektywności szkoły.

Warmińsko-Mazurskie

Kuratorium Oświaty w roku 2009 nie organizował przetargów, w których uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.

2010

Formy doskonalenia z zakresu EWD:

Grant - Wykorzystanie EWD w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły. Realizatorem zadania był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie- koordynatorem była Pani Elżbieta Jermacz. Przeszkolono 3 grupy dyrektorów wszystkich typów szkół po 4 godziny na grupę - łącznie przeszkolono 175 dyrektorów. Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Ełk, Olsztyn, Elbląg

Konferencje edukacyjne:

 1. Programy działań naprawczych; praktyka 2006-2008. Relacje miedzy przedziałami staninowymi a EWD (7.11.2008), Olsztyn, grant (350 osób).
 2. EWD- Emocje –Wahania –Decyzje. Wykorzystanie EWD do analiz wewnątrzszkolnych . Szkotowo –powiat Nidzica (1.03.2010); Konferencja powiatowa z udziałem prof. dr hab. Romana Dolaty.

Warsztaty:

 1. Obliczanie, interpretowanie i wnioskowanie o skuteczności kształcenia na podstawie EWD - 4 grupy w roku 2007; szkolenie realizowane w Ełku i Olsztynie.
 2. Edukacyjna Wartość Dodana jako wymiar skuteczności pracy szkoły - 2 grupy
 3. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych (przedziały staninowe, EWD ) w projektowaniu pracy szkoły - 4 grupy
 4. Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej do analiz wewnątrzszkolnych - 2 grupy
 5. Edukacyjna Wartość Dodana jako wymiar efektywności pracy polonisty gimnazjalnego i licealnego - 2 grupy

Rady pedagogiczne:

 1. Wykorzystanie EWD do analiz wewnątrzszkolnych w gimnazjum - 4 grupy
 2. Losy absolwentów szkoły podstawowej- Edukacyjna Wartość Dodana - 2 grupy

2011

Konferencja Urząd Miasta i Gminy Dobre Miasto - Wnioskowanie o jakości kształcenia na podstawie EWD (11.01. 2011r.)

Rady pedagogiczne:

 1. Projektowanie EWD w szkole podstawowej na podstawie analizy wyników ogólnopolskich badań trzecioklasistów -2 grupy
 2. Planowanie rozwoju szkoły z wykorzystaniem trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych -4 grupy
 3. Edukacyjna Wartość Dodana jako wymiar efektywności pracy polonisty licealnego - 1 grupa

Wielkopolskie

Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.

Poniżej wymieniono tematy kursowych form kształcenia, które zawierały treści związane z EWD.

2009

 1. Kształcenie zawodowe w kontekście egzaminów zewnętrznych (175 osób).
 2. Strategie nauczania matematyki w kontekście matury 2010 (460 osób).
 3. Podstawy programowe kształcenia ogólnego w kontekście egzaminów zewnętrznych - blok matematyczno – przyrodniczy (410 osób).
 4. Podstawy programowe kształcenia ogólnego w kontekście egzaminów zewnętrznych -blok humanistyczny (530 osób).

Liczba godzin szkoleniowych 4-6. W szkoleniach brali udział dyrektorzy i nauczyciele a w szkoleniach 3 i 4 także wizytatorzy.

Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła.

2010

 1. Ocena efektywności pracy nauczyciela, ze wskazaniem na EWD (350 osób/ 6 godzin).
 2. Doskonalenie kompetencji dyrektora szkoły i placówki (275 osób/18 godz.).
 3. W jaki sposób poprawić wyniki sprawdzianu?(350 osób/6 godz.).
 4. W jaki sposób poprawić wyniki egzaminu? (350 osób/6 godz.).
 5. W jaki sposób poprawić wyniki egzaminacyjne? EWD jako wynik pracy nauczyciela (350 osób/ 4 godz.).
 6. Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w kontekście wykorzystania wyników egzaminacyjnych, w tym interpretacja wyników (350 osób/4 godz.).

Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła.

Kuratorium Oświaty zorganizowało 3 konferencje i warsztaty poświęcone tematyce EWD.

 1. Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych i egzaminacyjnych uczniów (4, 5, 8, 9 luty 2010 – 1105 osób).
 2. Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych i egzaminacyjnych uczniów – tworzenie szkolnego raportu z wyników egzaminacyjnych – luty 2010 (warsztaty), 80 osób.
 3. Wyniki egzaminacyjne uczniów o specjalnych potrzebach egzaminacyjnych – marzec 2010, 50 osób.
 4. Upowszechnianie wskaźników EWD jako narzędzi ewaluacji wewnętrznej – kwiecień 2010, 494 osoby.

Wszystkie konferencje odbyły się w Poznaniu.

Zachodniopomorskie

Tematykę EWD uwzględniono organizując przetarg na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli w roku 2010.

2010

Wykorzystanie metody EWD do planowania działań na rzecz poprawy efektywności nauczania w szkole. Szkoleniem 20 godzinnym objęto ogółem 320 uczestników zajęć. Zajęcia zorganizowano w Szczecinie i Koszalinie.

Na terenie województwa prowadzone są prace badawcze/seminaryjne dotyczące EWD, których rezultaty lub pomysły realizacyjne warto upowszechnić. Przykłady prac godnych upowszechnienia podano poniżej.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

 1. Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w analizie efektywności nauczania w gimnazjum – 12 godz., nauczyciele gimnazjów – 3 grupy w 2009 roku, 2 grupy w 2010 roku, łącznie 97 nauczycieli z terenu działania CEN.
 2. EWD w gimnazjum - 50 dyrektorów i wicedyrektorów, Klub Dyrektora

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Przedsięwzięcia edukacyjne „Zastosowanie metody EWD w praktyce szkolnej"

Realizacja projektu „Zastosowanie metody EWD w praktyce szkolnej"

Seminarium

Bezpłatne warsztaty