Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


analizy

Analizy

Kalkulator EWD 100 jest przeznaczony do wykonywania analiz wyników egzaminacyjnych z wykorzystaniem wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Analiza wyników przeprowadzana jest poprzez tworzenie wykresów różnego typu dla różnych grup uczniowskich. Poniżej zostały podane podstawowe informacje o dostępnych w kalkulatorze wykresach.

Wykres rozrzutu

Na wykresie rozrzutu wyników przedstawiona jest łączna informacja o wyniku na sprawdzianie oraz na egzaminie gimnazjalnym. Kropka obrazuje pojedynczego ucznia. Na wykresie pokazana jest również linia przewidywanego wyniku dla danego roku (dla chłopców bez dysleksji). Odległość punktu (wyniku ucznia) od linii przewidywanego wyniku nazywamy resztą. EWD jest średnią reszt wszystkich uczniów w grupie.

Wskaźniki EWD

Podstawowy wykres wykorzystywany przy analizach z wykorzystaniem wskaźników EWD. EWD dla danej grupy uczniów jest komunikowane wraz z przedziałem ufności, który obrazuje niepewność pomiarową. Dla klas stosuje się 90% przedziały ufności, dla szkół – 95%. Zastosowanie przedziałów ufności pozwala na statystycznie poprawne porównywanie EWD dla grup uczniowskich: dwie grupy istotnie różnią się ze względu na wskaźniki EWD, jeśli przedziały ufności są rozłączne.

Średnie wyniki

Średnie wyniki egzaminacyjne dla grup uczniów są prezentowane wraz z przedziałami ufności: 95% przedział ufności dla szkoły, 90% przedział ufności dla oddziałów klasowych. Zastosowanie przedziałów ufności pozwala na statystycznie poprawne porównywanie średnich wyników dla grup uczniów: dwie grupy statystycznie istotnie różnią się ze względu na średnie wyniki egzaminacyjne, jeśli przedziały ufności są rozłączne.

Potencjał edukacyjny

Potencjał edukacyjny uczniów na wejściu do gimnazjum określamy na podstawie wyników na sprawdzianie po VI klasie szkoły podstawowej. Potencjał niski - wyniki poniżej 88,75 na skali 100/15; potencjał wysoki - wyniki powyżej 111,25 na skali 100/15. Potencjał średni – wyniki w przedziale od 88,75 do 111,25 na standardowej skali 100/15. Wykres skumulowany kolumnowy pozwala określić procentowy udział uczniów o określonym potencjale edukacyjnym w analizowanej grupie uczniowskiej.

Rozkład reszt

Ten rodzaj wykresu pozwala ocenić, na ile rozkład reszt dla danej grupy uczniów różni się od krajowego, normalnego rozkładu. Pionowa przerywana linia pokazuje średnią reszt, czyli wartość wskaźnika EWD dla danej grupy uczniów.

Rozkład wyników

Rozkład wyników wyrażonych na skali 100/15 pozwala ocenić, w jaki sposób wyniki uczniów różnią się od rozkładu normalnego. W przypadku wyników egzaminu gimnazjalnego dodatkowo wyrysowywany jest rozkład wyników przewidywanych. Różnica średniej w rozkładzie wyników rzeczywistych i średniej w rozkładzie wyników przewidywanych jest równa wskaźnikowi EWD dla rozpatrywanej grupy uczniów.

Krzywe przewidywanego wyniku

Podstawową krzywą wyznaczaną w modelu EWD jest krzywa dla chłopców bez dysleksji (odpowiada to zerowym wartościom zmiennych kontrolnych płeć i dysleksja). Jednak po uwzględnieniu tych zmiennych otrzymujemy nowe krzywe przewidywanych wyników – dla chłopców z dysleksją, dla dziewcząt bez dysleksji, dla dziewcząt z dysleksją. Osobną grupę krzywych przewidywanego wyniku stanowią przewidywania dla uczniów drugorocznych. Panel analiz „Krzywe przewidywanego wyniku” pozwala śledzić wzajemne położenie krzywych w danym roku oraz w wybranych latach.

analizy.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/17 14:13 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony