Publikacje


1. Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów

R.Dolata, A.Hawrot, G.Humenny, A.Jasińska, M.Koniewski, P.Majkut, T.Żółtak, Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013, s.376,

Publikacja jest raportem podsumowującym badania podłużne prowadzone w gimnazjach w latach 2010-2012 w ramach projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2.

Spis treści:

Wprowadzenie i najważniejsze wyniki uzyskane w badaniu trafności metody EWD dla gimnazjów s. 9-25
Rozdział 1. Organizacja i metodologia badania podłużnego w gimnazjum s. 26-60
Rozdział 2.Trafność testów egzaminacyjnych s. 61-89
Rozdział 3. Gimnazjalne modele edukacyjnej wartości dodanej s. 90-102
Rozdział 4. Wiek i inteligencja ucznia s. 103-139
Rozdział 5. Status społeczny rodziny ucznia s. 140-165
Rozdział 6. Korepetycje i rodzinne wsparcie edukacyjne s. 166-209
Rozdział 7. Społeczno-gospodarcze charakterystyki gmin s. 210-263
Rozdział 8. Selekcja uczniów na progu gimnazjum s. 264-277
Rozdział 9. Style zarządzania szkołą s. 278-298
Rozdział 10. Cechy nauczyciela s. 299-326
Aneksy do rozdziałów 1., 2., 4., 5., 6., 7., 10. s. 327-376

2. Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego

M. Koniewski, Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego. Edukacja 3/2013, s. 37-59,

Nauczyciele, różniąc się efektywnością pracy, wpływają na wyniki uczniów. Do tej pory nie było jasne, za pomocą jakich cech nauczycieli i stylu nauczania można wyczerpująco wyjaśnić zróżnicowanie efektywności ich pracy. Przeanalizowano dane z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w gimnazjach w 2012 r.


3. Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych

Red. B.Niemierko, M.K.Szmigel, Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych. Materiały XIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 26-28.09.2013, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2013,

Spis treści:

Szmigel M.K. Gimnazjum niejedno ma imię - na podstawie wywiadów z dyrektorami s. 51-64
Pokropek A. Porównywalność w badaniach międzynarodowych. Przykład wskaźnika motywacji do nauki w badaniu PISA 2006 s. 111-121
Szmigel M.K. Edukacyjna wartość dodana w angieskiej szkole s. 148-164
Jasińska A., Modzelewski M. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania po pierwszym etapie kształcenia. s. 165-178
Hawrot A., Jasińska A. Kto się uczy poza szkołą? Predyktoy korzsytania z płatnej i bezpłatnej pomocy w szkole s. 179-198
Koniewski M. Zastosowanie Analizy czynnikowej i modelowania IRT w opracowaniu skal pomiarowych, na przykładzie skali 'nauczania pod testy' s. 199-211
Skórska P., Koniewski M., Majkut P. Wpływ wersji arkusza egzaminacyjnego na zróżnicowane funkcjonowanie zadań na przykładzie egzaminu gimnazjalnego s. 212-224
Żółtak T. Ograniczenia modeli regresji mieszanych efektów s. 234
Matuszczak K., Stozek E. W poszukiwaniu przykładów dobrej praktyki s. 239-244
Humenny G. Efekty opieki przedszkolnej s. 252-253
Rappe A. Opinie nauczycieli i dyrektorów o systemie egzaminów ewnętrznych na podstawie bań prowadzonych przez zespół EWD s. 254-267

4. Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych

red. naukowa Maciej Karwowski, Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych. Wydawnistwo IFiS PAN Warszawa 2013, s.230,

Publikacja jest raportem podsumowującym projekt realizowany przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Publikacja jest przygotowana w ramach Projektu nr II pt. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2.

Spis treści:

Karwowski M. Wstęp s. 7-12
Skorupiński P.M. Modele trafności pomiaru s. 13-26
Żółtak T. EWD jako sposób badania efektywności szkół s. 27-46
Smulczyk M., Haman J., Pokropek A. Organizacja i metodologia badania Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne s. 47-96
Pokropek A Trafność testów egzaminacyjnych s. 97-124
Karwowski M. Inteligencja i status społeczno-ekonomiczny a trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej s. 124-160
Karwowski M. Pogoda dla wysokiej jakości kształcenia. Jak klimat klasy i szkoły wiąże się ze wskaźnikami edukacyjnej wartości dodanej? s. 161-184
Krzyżanowska Ł., Stec M. Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących - wyniki badania jakościowego s. 185-212
Żółtak T. Załącznik. Skale utworzone na podstawie pytań z Ankiet Ucznia (PISA),Kwestionariusza 'Twoi koledzy i koleżanki' oraz Kwestionariusza Nauczyciela s. 213-230

5. Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym

A. Pokropek, Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym. Wydawnictwo IBE, Warszawa 2013, s.256,

W książce analizowane są różne czynniki wpływające na osiągnięcia szkolne uczniów. Omawiane są badania uwarunkowań szkolnych, rodzinnych i biologicznych. Po przeglądzie źródeł autor kieruje swoją uwagę na grupę rówieśniczą i postanawia sprawdzić, czy hipoteza efektu rówieśnika, czyli wpływu rówieśników w klasie szkolnej na wyniki osiągane przez ucznia, sprawdza się w polskich realiach. Publikacja prowadzi czytelnika do intrygujących wyników dotyczących badań nad polskimi gimnazjalistami poprzez rozważania teoretyczne, metodologiczne i statystyczne, ukazując nowoczesne zaplecze współczesnych badań edukacyjnych.


6. Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną

H.Domański oraz Z.Karpiński, A. Pokropek, D, Przybysz, Z. Sawiński, K.M. Słomczyński, R.Trzciński, Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s.325,

Rozdział 5. książki poświęcony jest modelom wielopoziomowym, natomiast rozdział 7. zapoznaje z metodami sprawdzania porównywalności wskaźników w analizach porównawczych między krajami;


7. Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania

Polityka edukacyjna: szanse i wyzwania. Polityka Społeczna, Nr tematyczy 1, Warszawa 2012,

Spis treści:

Stożek E. Czy egzaminy mogą pomóc szkole w rozwoju? s. 30-33
Szaleniec H., Dolata R. Funkcje krajowych egzaminów w systemie edukacji s. 37-41
Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M. Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w dużych miastach s. 41-46

8. Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne

Red. B.Niemierko, M.K.Szmigel, Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne. Materiały XVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 21-23.09.2012, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2012,

Spis treści:

Dolata R., Pokropek A. Czy warto urodzić się w styczniu? Wiek biologiczny a wyniki egzaminacyjne s. 52-58
Pokropek A. Wielogrupowy model IRT. Analizy symulacyjne s. 147-156
Jasińska A., Modzelewski M. Można inaczej. Wykorzystanie IRT do konstrukcji testów osiągnięć szkolnych s. 157-168
Pokropek A., Żółtak T. Nowe modele jednorocznej EWD s. 178-187
Hawrot A. Wybór ma znaczenie, czyli problem miar dopasowania pozycji testowych do modelu pomiarowego w tworzeniu testów za pomocą metody IRT s. 223-231
Szmigel M.K., Rappe A. Przykład diagnozy lokalnej z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących s. 266-276
Skórska P., Koniewski M., Majkut P. Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty s. 288-299

9. Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz wyników ewaluacji zewnętrznej

J. Herczyński, A. Borek, E. Stożek, Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów oraz wyników ewaluacji zewnętrznej. Biblioteczka Samorządowca - tom 3. Finansowanie oświaty, Warszawa 2012, rozdział 5, s.173-232,

... rozdział przedstawia na użytek samorządów pewne wstępne analizy i rekomendacje, jak można włączyć nowe informacje o szkołach (wskaźniki EWD oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej) do codziennej praktyki zarządczej samorządów ...(s.177).


10. Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy

Red. B.Niemierko, M.K.Szmigel, Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. Materiały XVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 23-25.09.2011, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2011,

Spis treści:

Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A. Nowe spojrzenie na pozycję Polski w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów s. 49-71
Szmigel M.K. Portal internetowy My School, źródłem informacji o jakości nauczania w australijskich szkołach s. 127-146
Stożek E. Edukacyjna wartość dodana (EWD) jako wskaźnik ewaluacyjny w projektach edukacyjnych s. 224-227
Majkut P. Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego s. 224-227
Pokropek A. Matura z języka polskiego. Wybrane problemy psychometryczne. s. 438-450
Żółtak T. Znaczenie informacji o średnim wyniku uczniów na wejściu dla własności jednorocznych wskaźników EWD gimnazjów s. 505-523
Pokropek A. Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście międzynarodowym s. 524-531

11. Maturalne wskaźniki EWD w pytaniach i odpowiedziach

E. Stożek, Maturalne wskaźniki EWD w pytaniach i odpowiedziach. Dyrektor Szkoły 2(201)/2011, s. 37-43,

W kolejnej lekcji Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" omówiona została graficzna prezentacja maturalnych wskaźników EWD.


12. Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego

Red. B.Niemierko, M.K.Szmigel, Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. Materiały XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 22-24.10.2010, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2010,

Spis treści:

Dolata R., Pokropek A. Motywacja a wynik testu z nauk przyrodniczych. Studium na przykładzie PISA 2006 s. 86-97
Pokropek A. Analiza efektów kontekstowych - problemy związane z rzetelnością s. 403-414
Żółtak T. Edukacyjna wartość dodana dla nauczycieli w Polsce: ograniczenia, możliwości, perspektywy s. 480-500
Szmigel M.K. Planowanie rozwoju szkoły z wykorzystaniem trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych s. 389-402
Lisiecka Z. Badania panelowe w szkołach podstawowych i gimnazjach a rozwój wskaźnika EWD. Doniesienie badawcze s. 425-437
Jasińska A. Pomiar gotowości szkolnej uczniów za pomocą skali quasi-obserwacyjnej s. 415-424
Majkut P. Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców s. 218-228
Kulon F. Ocena systemu egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych s. 323-336
Rappe A., Peter J. Opinie nauczycieli i egzaminatorów o systemie egzaminów zewnętrznych s. 459-466
Piotrowski M. Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów s. 467-479
Stożek E. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum s. 316-322

13. Dane egzaminacyjne w ewaluacji zewnętrznej

E. Stożek, Dane egzaminacyjne w ewaluacji zewnętrznej. Dyrektor Szkoły 9(201)/2010, s. 18-21,

Artykuł zawiera refleksje po lekturze pierwszych raportów z ewaluacji zewnętrznej i koncentruje uwagę na powiązaniach między systemem egzaminów zewnętrznych i systemem ewaluacji oświaty.


14. EWD w ręku dyrektora szkoły

E. Stożek, EWD w ręku dyrektora szkoły. Dyrektor Szkoły 12(192)/2009, s.I-VIII,

Lekcja Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" została poświęcona EWD i jej relacji do ewaluacji wewnętrznej. Analizy omówionych przykładów wykonano w Kalkulatorze EWD Plus.


15. Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej

Red. B. Niemierko, M. K. Szmigel, Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej. Materiały XV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce 4-6.12.2009, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2009,

Spis treści:

Dolata R. Cicha rewolucja w polskiej oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach s. 111-123
Jakubowski M. Międzynarodowe badania umiejętności uczniów a badania w Polsce s. 67-83
Pokropek A. Metody statystyczne wykorzystywane w szacowaniu trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych s. 137-153
Kulon F., Majkut P. Interpretacje trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej s. 154-162
Rappe A. Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów s. 163-170
Stożek E. Z EWD wśród samorządowców s. 171-179

16. Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych

M. Jakubowski, A. Pokropek, Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. CKE Warszawa 2009, s.198,

Książka jest przewodnikiem po analizach statystycznych stosowanych w badaniach edukacyjnych oraz dokonuje przeglądu badań opierających się nie tylko na wynikach egzaminów zewnętrznych, lecz także na rezultatach badań międzynarodowych zrealizowanych z udziałem naszego kraju.


17. O potrzebie pomiaru efektów pracy nauczyciela

P. Majkut, O potrzebie pomiaru efektów pracy nauczyciela. Psychologia w szkole 2 (22) 2009, s.135-140,

Poszerzona wersja referatu z XIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w Opolu o zastosowaniu EWD do oceny pracy nauczyciela.


18. Szkoła-segregacje-nierówności

R. Dolata, Szkoła-segregacje-nierówności. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s.312,

Książka jest studium z zakresu ilościowych badań edukacyjnych. Główne pytanie badawcze dotyczy związku między poziomem segregacji społecznych w oświacie a nasileniem nierówności edukacyjnych. Dodatek metodologiczny (s.289-303) odnosi się do metody edukacyjnej wartości dodanej.


19. Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela

Red. B. Niemierko, M. K. Szmigel, Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela. Materiały XIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Opole 26-28.08.2008, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2008,

Spis treści:

Dolata R. Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD? s. 88-98
Szmigel K. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej s. 125-144
Jakubowski M. Zastosowanie modeli EWD do ewaluacji polityki edukacyjnej s. 211-225
Jakubowski M. Wpływ rzetelności pomiaru umiejętności uczniów na edukacyjną wartość dodaną s. 283-298
Pokropek A. Metody obliczania edukacyjnej wartości dodanej dla szkół kończących się egzaminem maturalnym s. 237-247
Majkut P. Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla nauczyciela s. 313-320
Rappe A. EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu s. 304-312
Stożek E. Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej s. 299-303

20. Efektywność wydatków na gimnazja

M. Jakubowski, Efektywność wydatków na gimnazja. Gospodarka Narodowa 11-12/2007,

Autor dokonał empirycznej analizy efektywności wydatków na polskie gimnazja, wykorzystując do tego dane z egzaminów zewnętrznych 2002-2006 oraz dane dotyczące wydatków gmin na oświatę z Banku Danych Regionalnych GUS. Do analizy zastosował wielopoziomowy model edukacyjnej wartości dodanej.


21. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

pod red. R. Dolaty, Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. s. 292, wyd. CKE, Warszawa 2007,

Pierwsze wydanie książkowe dotyczące edukacyjnej wartości dodanej, zawiera nieco poszerzony materiał z biuletynu nr 14.

Spis treści:

Od recenzenta s. 5
Wprowadzenie s. 9
Rozdział 1. Maciej Jakubowski - Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej s. 13
Rozdział 2. Maciej Jakubowski - Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjum s. 33
Rozdział 3.Roman Dolata, Artur Pokropek - Analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla szkół kończących się maturą s. 67
Rozdział 4. Maciej Jakubowski - Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów s. 123
Rozdział 5. Artur Pokropek - Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej s. 147
Rozdział 6. Anna Rappe, Ewa Stożek - Zastosowanie metody edukacyjnej wartości dodanej do analiz wewnątrzszkolnych s. 211
Rozdział 7. Roman Dolata - Krytyczna analiza metody edukacyjnej wartości dodanej s. 247

22. Implementing Value-Added Models of School Assesment

M. Jakubowski, Implementing Value-Added Models of School Assesment.

Artykuł został wydany przez European University Institute, Florence (Robert Schuman Centre for Advanced Studies); EUI Working Paper RSCAS 2008/06; w artykule opisane są polskie doświadczenia związanie z opracowaniem modelu edukacyjnej wartości dodanej


23. Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

R. Dolata, Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania.

Materiał został przygotowany dla CODN w 2007 roku. Artykuł w sposób zwięzły podsumowuje dotychczasowe prace nad EWD, będąc jednocześnie krótkim poradnikiem dla dyrektorów szkół, w jaki sposób można wykorzystać metodę EWD do oceny efektywności nauczania.


24. Biuletyn Badawczy CKE nr 14/2007 - Edukacyjna wartość dodana - cz.2

Biuletyn Badawczy CKE nr 14/2007 - Edukacyjna wartość dodana - cz.2.

Biuletyn ten jest raportem podsumowującym prace zespołu badawczego ds. prognozowania i komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych w latach 2005-2006. Oprócz szczegółowego omówienia podstaw teoretycznych zaproponowanych metod obliczania edukacyjnej wartości dodanej, zawiera również przykłady zastosowania metody do analiz wewnątrzszkolnych.

Spis treści:

Od redakcji s. 4
R.Dolata: Wprowadzenie s. 5
TAJNIKI WARSZTATU BADAWCZEGO
M.Jakubowski: Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej s. 7
M.Jakubowski: Empiryczna analiza szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjum s. 21
R.Dolata, A.Pokropek: Analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla szkół kończących się maturą s. 50
M.Jakubowski: Analiza zmienności w czasie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej s. 83
A.Pokropek: Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej s. 100
OD TEORII DO PRAKTYKI
E.Stożek, A.Rappe: Zastosowanie edukacyjnej wartości dodanej do analiz wewnątrzszkolnych s. 140
R.Dolata: Krytyczna analiza metody edukacyjnej wartości dodanej s. 163
R.Dolata: Podsumowanie s. 188

25. Biuletyn Badawczy CKE nr 8/2006 - Edukacyjna wartość dodana

Biuletyn Badawczy CKE nr 8/2006 - Edukacyjna wartość dodana.

Biuletyn w części pierwszej "Inspiracje. Poszukiwania. Pierwsze próby zastosowań" zbiera pierwsze doniesienia o edukacyjnej wartości dodanej oraz pierwsze próby przeniesienia pojęcia edukacyjnej wartości dodanej na grunt polskiej szkoły. W części drugiej "Wyniki pracy zespołu badawczego CKE" zostały natomiast zamieszczone prace zespołu metodologicznego ds. prognozowania i komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych, który rozpoczął prace jesienią 2005 roku. Pracami zespołu od początku kierował dr R.Dolata z Uniwersytetu Warszawskiego.

Spis treści:

Od redakcji s. 3
INSPIRACJE. POSZUKIWANIA. PIERWSZE PRÓBY ZASTOSOWAŃ
A.Bartmańska, Wartość dodana wyniku kształcenia w szkolnictwie brytyjskim s. 4
R.Dolata, Edukacyjna wartość dodana w komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych s. 9
B.Niemierko, Wartość dodana osiągnięć uczniów, szkół i regionów s. 20
R.Dolata, Efektywność nauczania w gimnazjach miasta X. Analiza edukacyjnej wartości dodanej s. 28
K.M.Szmigel, A.Rappe: Przydatność staninowej metody szacowania wartości dodanej osiągnięć uczniów, szkół i jednostek administracyjnych oświaty s. 38
K.M.Szmigel, A. Rappe: Komunikowanie wartości dodanej osiągnięć edukacyjnych uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół s. 48
A.Poręba-Konopczyńska: Możliwość stosowania dydaktyki postępu ucznia w praktyce szkolnej s. 58
WYNIKI PRACY ZESPOŁU BADAWCZEGO CKE
R.Dolata: Informacja o pracy zespołu metodologicznego ds. prognozowania i komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych s. 65
M.Jakubowski: Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej s. 67
M.Jakubowski: Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów s. 83
A.Pokropek: Analiza trafności wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej s. 113